infoviz.cz

Oxidy dusíku (NOX)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
NO, NO2, znečišťující látka
Verze
1.0 zobrazit všechny verze
K DISPOZICI NOVĚJŠÍ VERZE
Publikováno
9. 3. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020. Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ 2021. ISBN 978-80-7653-024-9.
 971×    42×  Transkript infografiky

Co to je?

Jako oxidy dusíku označujeme v kontextu kvality ovzduší kombinaci oxidu dusičitého (NO2) a oxidu dusnatého (NO).

Oxid dusičitý je velmi reaktivní plyn červenohnědé barvy a štiplavého zápachu. Oxid dusnatý je bezbarvý plyn bez zápachu.

Oxidy dusíku v ovzduší mohou reagovat s dalšími látkami a dávat tak vznik částicím nebo například přízemnímu ozonu, tedy dalším znečišťujícím látkám.

Co je zdrojem emisí?

Obecně můžeme říci, že vznikají emise oxidů dusíku během spalovacích procesů a při některých chemicko-technologických procesech. Samotné množství emisí závisí na řadě faktorů, mj. teplotě spalování, obsahu dusíku v palivu a také množství dostupného vzduchu při spalování.

Nejvýznamnějším zdrojem emisí NOX v České republice jsou mobilní zdroje (osobní, užitkové a nákladní automobily, zemědělské stroje apod.), tedy zejména doprava. Ta se v celorepublikovém průměru v roce 2019 podílela na emisích NOX z 38 %. Významný podíl (20,5 %) má také sektor Veřejná energetika a výroba tepla.

Imisní limity

Imisní limit pro ochranu zdraví

  • průměrná hodinová koncentrace
    200 µg.m-3 - maximálně 18× za rok
  • průměrná roční koncentrace
    40 µg.m-3
Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace (NOX)
  • průměrná roční koncentrace
    30 µg.m-3

Jaké jsou koncentrace v České republice?

Nejvyšší koncentrace oxidů dusíku jsou v České republice pozorovány v dopravně zatížených lokalitách. Jedná se tedy zejména o velkoměsta (hlavně v místech s intenzivní dopravou), ale například také oblasti podél dálnic nebo dalších významných dopravních komunikací.

Nejvyšší koncentrace bývají pozorovány v chladnějších měsících, a to jak z důvodu vyšších emisí (vytápění, studené starty aut apod.), tak z důvodu vyšší četnosti výskytu zhoršených rozptylových podmínek.

Dlouhodobý vývoj koncentrací a emisí v České republice

Dlouhodobě je v České republice pozorován sestupný trend koncentrací oxidu dusičitého, a to na všech typech stanic. Pozitivním faktem je, že nejvýraznější pokles za posledních deset let je pozorován na dopravních stanicích, na kterých jsou koncentrace NO2 nejvyšší.

Dlouhodobý pokles emisí oxidů dusíku je dán několika faktory, mj. obnovou vozového parku, modernizaci technologických procesů i například modernizací nákladní dopravy.

V roce 2020 nebyl poprvé na žádné stanici imisního monitoringu v České republice překročen žádný imisní limit pro koncentrace oxidu dusičitého (v předchozích letech byl na dopravně nejvíce exponovaných stanicích imisní limit pro roční průměrnou koncentraci).

Vliv na zdraví

Krátkodobé vystavení velmi vysokým koncentracím dráždí dýchací cesty a může zhoršit astma a vést k různým dýchacím obtížím, jako například kašli, sípání a obtížnému dýchání. Dochází také ke dráždění sliznic.

Dlouhodobé vystavení zvýšeným koncentracím může vést například k rozvoji astmatu a zvyšovat náchylnost k infekcím dýchací soustavy.

Oxidy dusíku se podílejí na vzniku kyselých dešťů, které představují riziko pro ekosystémy – například pro lesy a ryby.