infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
SO2, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 97×    1×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací SO2. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení směsi suchého listí, dřeva a trávy, více než 4250 µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace velmi výrazně vyšší, než jsou hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 1000 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 250 do 1020 µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty řádově vyšší, než jsou běžně pozorované koncentrace na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020. Pro srovnání – prahová hodnota vyhlašování smogových situací u SO2 má hodnotu 250 µg.m-3.

Oxid siřičitý (SO2)

Oxid siřičitý je jedovatý plyn, jehož koncentrace jsou v dnešní době celorepublikově hluboko pod hodnotou imisního limitu. V minulosti však byly mnohem vyšší a k jejich rapidnímu poklesu začalo docházet v 90. letech minulého století se změnou legislativy.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou pro SO2 definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci: 125 µg.m-3, max. povolený počet překročení je 3× za rok
  • Imisní limit pro hodinovou průměrnou koncentraci: 350 µg.m-3, max. povolený počet překročení je 24× za rok

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).