infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
SO2, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 376×    1×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací SO2. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení směsi suchého listí, dřeva a trávy, více než 4250 µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace velmi výrazně vyšší, než jsou hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 1000 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 250 do 1020 µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty řádově vyšší, než jsou běžně pozorované koncentrace na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020. Pro srovnání – prahová hodnota vyhlašování smogových situací u SO2 má hodnotu 250 µg.m-3.

Oxid siřičitý (SO2)

Oxid siřičitý je jedovatý plyn, jehož koncentrace jsou v dnešní době celorepublikově hluboko pod hodnotou imisního limitu. V minulosti však byly mnohem vyšší a k jejich rapidnímu poklesu začalo docházet v 90. letech minulého století se změnou legislativy.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou pro SO2 definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci: 125 µg.m-3, max. povolený počet překročení je 3× za rok
  • Imisní limit pro hodinovou průměrnou koncentraci: 350 µg.m-3, max. povolený počet překročení je 24× za rok

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).