infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM2,5

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 241×    3×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací suspendovaných částic. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení suchého listí, konkrétně téměř 45 tisíc µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace řádově vyšší, než jsou absolutně maximální hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 9 000 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 3,6 tisíc do 8,7 tisíc µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty zcela se vymykající hodnotám pozorovaným běžně na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020.

Suspendované částice PM2,5

Suspendované (prachové) částice PM2,5 představují částice o průměru do 2,5 µm pevného či kapalného skupenství rozptýlené v ovzduší. Z pohledu zdravotních dopadů jsou tyto částice potenciálně nebezpečnější než frakce PM10, protože malé částice mohou pronikat hlouběji do dýchacího systému.

Hlavním zdrojem emisí těchto částic v České republice je lokální vytápění domácností, zejména vytápění ve starých kotlech na tuhá paliva.

V zákoně o ochraně ovzduší je pro částice PM2,5 definován imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci: 20 µg.m-3

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).