infoviz.cz

Rozptylové studie

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise, zdroje znečišťování
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
30. 5. 2024
Autoři
Jáchym Brzezina, Vladimíra Volná, Marek Hladík
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 66×    4×  Transkript infografiky

Rozptylová studie je odborný dokument, který hodnotí vliv zdrojů znečištění ovzduší na kvalitu ovzduší v konkrétní lokalitě. Jejím cílem je modelovat a předpovídat šíření znečišťujících látek z různých zdrojů (např. průmyslové podniky, dopravní infrastruktura) do okolního prostředí a určit, zda jsou plněny stanovené imisní limity pro kvalitu ovzduší. Rozptylové studie zpracovávají autorizované osoby na základě osvědčení Ministerstva životního prostředí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle příslušného zákona.

Co musí rozptylová studie obsahovat

Zadání rozptylové studie

 • důvod pořízení studie – například zda se jedná o nový zdroj znečišťování ovzduší nebo úpravu již existujícího
 • případný soupis více variant, pokud je o nich uvažováno

Použitá metodika výpočtu

 • specifikace modelu pro výpočet šíření znečišťujících látek (např. SYMOS’97, ATEM, Austal2000, Gral)

Vstupní údaje

 • umístění záměru – podrobnosti o řešeném území včetně mapových podkladů
 • údaje o zdroji – informace o plánovaných technologii, uvažovaných palivech, zařízeních ke snížení emisí, informace o výrobní kapacitě, době provozu a časovém využití zdroje
 • údaje o emisích – informace o očekávaných emisích
  • emisní koncentrace znečišťujících látek s uvedením provozních podmínek, pro které platí
  • průtoky odpadních plynů a znečištěné vzdušiny, jejich teplota a rychlost vyústění
  • celkové roční emisní bilance
   • výchozí stav – emise ze souhrnné provozní evidence v průměru za posledních 5 let
   • emise nového zdroje – využití emisního limitu nebo emisního faktoru pro daný typ zdroje v souladu s povolením provozu, popř. použití nižší emisní koncentrace, pokud bude zajištěno její plnění
  • specifikace výduchů a způsobu vypouštění spalin/odpadních vzdušin
  • u mobilních zdrojů – údaje o intenzitě dopravy, složení dle kategorií a charakteristik vozidel, informace o plynulosti dopravy
 • meteorologické podklady – stabilitně a rychlostně členěná větrná růžice pro danou lokalitu
 • popis referenčních bodů – jsou voleny tak, aby byly vyhodnoceny maximální úrovně znečištění, volba zahrnuje umístění zdroje i výškový profil území, nutno vyhodnotit největší dopady zdroje na obyvatele nebo na místa s nejvyšší koncentrací obyvatel v zájmovém území, může být navržena ideální výška komínu
 • imisní limity – zpracování pro všechny znečišťující látky emitované zdrojem, které mají stanoven imisní limit
 • hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě – vychází z aktuálních map úrovně znečištění ovzduší v kilometrové síti zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem a zahrnuje komentář k plnění imisních limitů ve výchozím stavu

Výsledky rozptylové studie

 • popis a vyhodnocení budoucí úrovně znečištění ovzduší a předpoklad plnění imisních limitů
 • tabulka výsledků vypočítaných koncentrací znečišťujících látek pro referenční body
 • mapové znázornění výsledků
 • kompenzační opatření – vyhodnocení nutnosti uložení kompenzačního opatření

Návrh kompenzačních opatření

 • pokud vyhodnoceno jako nutné (především, když dojde vlivem posuzovaného emisního zdroje k překročení ročního imisního limitu a zároveň je zdroj uveden v příslušné příloze zákona o ochraně ovzduší) pro vydání závazného stanoviska je nutné kompenzovat negativní dopad nového zdroje na kvalitu ovzduší realizací kompenzačních opatření
  • specifikace, na které látky opatření cílí
  • identifikace zdrojů emisí, na kterých budou kompenzační opatření prováděna
  • popis kompenzačních opatření
  • rozbor s výpočtem prokazujícím dostatečnost opatření

Závěrečné hodnocení

 • popis vypočítaných příspěvků k úrovni znečištění
 • zhodnocení plnění imisních limitů při zohlednění stávající úrovně znečištění
 • v případě nutnosti kompenzačních opatření stručné shrnutí návrhu opatření a jejich přínosu


Specifikace rozptylových studií:
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší životního prostředí pro vypracovávání rozptylových studií § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. (3264/780/12/AK).