infoviz.cz

Příčiny potenciálních problémů s vodou v krajině

Kategorie
voda
Klíčová slova
krajina
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 2. 2024
Autoři
Adriana Šindelářová, Jáchym Brzezina, Pavel Coufal
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 261×    12×  Transkript infografiky

Potenciální problémy s dostupností vody v krajině souvisí mj. s vlivem změny klimatu na vodní režim v České republice a dále také s uplatňováním nevhodných postupů v zemědělství. S neustále se prohlubující změnou klimatu lze navíc očekávat, že situace může být v budoucnu ještě problematičtější.

Vliv změny klimatu na vodní režim v ČR

Změna distribuce srážek

Modely do budoucna nepředpokládají změnu celkového úhrnu srážek v ČR. Očekává se však vyšší variabilita, tedy vyšší výskyt přívalových srážek, a naopak nižší výskyt trvalejších dešťů. Velké množství srážek za krátkou dobu znamená, že se voda nedostatečně vstřebá do půdy a do podzemních zásob vod a místo toho rychle odteče v řekách (často v podobě povodní). V ČR obecně je rozložení srážek během roku nerovnoměrné.

Častější extrémy

Vyšší výskyt prudkých lijáků při zachování stávajícího celkového úhrnu srážek znamená také častější a delší výskyt období bez srážek. Změny klimatu tedy mohou znamenat nejen vyšší výskyt povodní, ale také sucha.

Méně sněhu, více dešťů

Dlouhodobé oteplování vede obecně ke snižování množství sněhu v České republice. Sníh je z hlediska zásob vody důležitý, protože taje pomalu a voda, která vznikne jeho rozpouštěním, se může pomalu vsakovat a vytvořit zásoby podzemní vody. Kromě toho má sníh mj. také důležitou roli pro vegetaci pro své izolační vlastnosti před holomrazy, které jsou pro ni nežádoucí.

Oteplování

Dlouhodobý nárůst teploty znamená vyšší intenzitu výparu, například z vodních nádrží. Ty mohou pomoci s dostupností vody během sucha, ale pouze pokud mají samy dostatečné množství vody.

Nevhodné postupy v zemědělství

Těžké stroje

Využívání těžké mechanizace (např. traktory, kombajny atd.) vede ke stlačování půdy, do které se následně voda hůře vstřebává.

Nízká rozmanitost

Na polích bývá často vysazena pouze jedna plodina a pěstují se širokořádkové plodiny, které podporují vodní erozi. Chybí trvalé travní porosty s vyšší retencí vody.

Velké plochy polí

V České republice je častý výskyt velkých ploch polí bez překážek. Takovéto překážky by vedly ke zpomalování odtoku vody z krajiny, a tedy její vyšší dostupnosti. Po sklizni jde o holou krajinu, která je náchylná nejen na vodní, ale i větrnou erozi a probíhá zde intenzivně výpar.

Směr orby

Orba by měla ideálně probíhat po vrstevnici, což výrazně omezí erozi půdy. Orba kolmo na vrstevnici vytváří příznivé podmínky pro vznik vodní eroze a soustředěného odtoku. Místo aby se v krajině voda zadržela, tak odtéká pryč. Vodní eroze způsobuje odplavování důležitých živin a minerály do nejbližší vodoteče, půda je tímto výrazně ochuzena, naopak blízká vodoteč je zpravidla silně eutrofizovaná.

Další faktory

  • úpravy říčních koryt
  • úbytek zalesněných ploch
  • vyšší podíl umělých povrchů (zastavěné oblasti)
  • ztráta vody kanalizací
  • aplikace pesticidů s negativním vlivem na půdní faunu
  • nízký počet záchytných retenčních a vsakovacích prvků
  • nižší podíl mokřadů