infoviz.cz

Fenologie

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
rostliny
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
8. 3. 2023
Autoři
Eva Stehnová, Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 310×    12×  Transkript infografiky

Fenologie je věda, která sleduje každoročně se opakující životní projevy rostlin a živočichů v rámci daného roku. Tyto projevy (tzv. fenologické fáze) jsou závislé na komplexu podmínek vnějšího prostředí, zejména pak počasí a podnebí. S ohledem na úzkou vazbu mezi fenologickými daty a klimatickými podmínkami je fenologie významnou pomocnou vědou oboru klimatologie. Výsledky fenologických pozorování lze například použít k charakteristice klimatických podmínek určitého místa nebo oblasti.

Co je fenofáze?

Fenologická fáze (zkráceně fenofáze) je určitý významný a zároveň dobře pozorovatelný a periodicky se opakující životní projev rostlin a živočichů, který je podmíněn střídáním ročních období a změnami počasí. Fenofáze jsou indikátorem rytmicity sezónního vývoje a meziročních změn daných klimatickými podmínkami a jejich případnými změnami.

Mezi fenologické fáze v širším smyslu patří i polní práce související s pěstováním polních kultur, např. setí a sklizeň.

Význam fenologie

Fenologická pozorování slouží mnoha účelům od potřeby malých zemědělců a amatérských klimatologů, až po vědce, kteří se zabývají indikací změny klimatu. Fenologické projevy do určité míry poskytují informace o vlastnostech podnebí místa v různém měřítku od mikroklimatu po makroklima. Fenologická data tak byla využívána například v dobách, kdy bylo jen malé množství meteorologických pozorování.


Na našem území byla fenologická pozorování zahájena v letech 1923-1924 Václavem Novákem. Celosvětově pochází první záznamy o fenologii již z doby před naším letopočtem.

Termín fenologie použil pravděpodobně poprvé pražský rodák K. Fritsch v roce 1858. Je to složenina řeckých slov znamenajících „jevit se“ (fainein) a věda (logia).