infoviz.cz

Smog

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
NO2, O3, PM, SO2, smog
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 10. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 737×    41×  Transkript infografiky

Co to vlastně je smog? Slovo pochází z kombinace dvou anglických slov – kouř (smoke) a mlha (fog). Byla tak tedy označována právě kombinace kouře a mlhy. V současnosti však termínem smog popisujeme zejména situace s výrazněji zhoršenou kvalitou ovzduší, která je plošnějšího charakteru. Zdrojem smogu mohou být jak primární znečišťující látky (látky emitované do ovzduší přímo z různých zdrojů), tak sekundární znečišťující látky (látky, které vznikly až chemickými reakcemi v atmosféře). Na vznik smogu mají vliv i další faktory, především pak meteorologické a rozptylové podmínky. Smog dělíme do dvou základních typů – redukční a oxidační (tzv. fotochemický), které se od sebe v řadě ohledů výrazně odlišují.

Redukční smogOxidační smog
Další názvylondýnského typu, kyselý, zimnífotochemický, losangeleského typu, kalifornského typu, letní
Zvýšené koncentrace láteknapříklad částic PM, oxidů dusíku (NOX), oxidu siřičitého (SO2), benzo[a]pyrenu atd.především přízemního ozonu (O3)
Vznik

Redukční smog vzniká nejčastěji v chladné části roku jako dopad spalování fosilních paliv v kombinaci s nepříznivými meteorologickými a rozptylovými podmínkami (nízká rychlost větru, výskyt přízemní teplotní inverze (faktory limitující rozptyl látek v atmosféře) a nízké teploty (vysoká intenzita vytápění)).

Tento typ smogu se označuje jako redukční, protože látky, jejichž koncentrace bývají zvýšené, mají často velmi silné redukční účinky na své okolí.

Oxidační (fotochemický) smog představuje především vysoké koncentrace přízemního ozonu, který vzniká jako sekundární znečišťující látka soustavou reakcí, do kterých vstupují oxidy dusíku (NOX) a těkavé organické látky (VOC). Reakce je katalyzována slunečním zářením.

Tento typ smogu má na své okolí silně oxidační účinky.

Typické vlastnosti

Tento typ smogu je typický pro zimní chladné a zamračené dny. Může být pozorována kombinace obou faktorů, které daly termínu jménu, tedy mlha a kouř. V menší či větší míře bývá omezená viditelnost. Nejvýrazněji se může projevovat v průmyslových oblastech a oblastech, kde je vyšší hustota zdrojů znečišťování ovzduší a omezeno proudění vzduchu.

Tento typ smogu je typický pro letní období, a to zejména dny s velmi vysokými teplotami vzduchu a jasnou oblohou. Průběh a rychlost reakce, které dávají vznik např. ozonu, jsou velmi komplexní a záleží nejen na absolutních hodnotách látek, ze kterých vznikají, ale i na jejich poměru. Nejvyšší bývají koncentrace přízemního ozonu na odlehlých horských stanicích, naopak nejnižší na stanicích s vyšším dopravním zatížením (dopravní stanice).