infoviz.cz

Smogové situace a regulace - zvýšené koncentrace částic PM10

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
PM, smog
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 10. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 603×    17×  Transkript infografiky

Vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací má svá jasně daná pravidla. V této infografice jsou stručně popsána základní kritéria vyhlašování a odvolávání těchto stavů.

Zvýšené koncentrace suspendovaných částic PM10

Alespoň na polovině reprezentativních stanic v dané oblasti překročila 12h klouzavá průměrná koncentrace (průměr z posledních 12 hodin) informativní prahovou hodnotu.

Prahová hodnota pro smogové situace: 100 µg∙m-3
Prahová hodnota pro regulace: 150 µg∙m-3


Reprezentativní stanice představují skupinu stanic, které s ohledem na svou polohu a zdroje znečišťování v okolí reprezentují širší oblast (min. 100 km2). Nepatří sem například stanice dopravní, které jsou ovlivňovány velmi lokálně přiléhající dopravní komunikací. Zvýšené koncentrace na těchto nereprezentativních stanicích nelze vztahovat na širší oblast – mohlo by to být značně zavádějící.

V případě, že jsou v příslušné posuzované oblasti reprezentativní stanice pouze dvě, je nutné, aby byla prahová hodnota překročena na obou z nich, nikoliv pouze jedné.

Meteorologická situace

Při posuzování vyhlášení smogové situace je brán v potaz i očekávaný vývoj koncentrací částic v následujících hodinách.

Smogová situace nebo regulace se vyhlašují v případě, že se očekává, že bude tato situace v platnosti alespoň 24 hodin.

Pokud jsou tedy splněna kritéria překročení prahové hodnoty, ale v blízké době se očekává například zlepšení rozptylových podmínek, srážky apod. smogová situace nebo regulace se vyhlašovat nemusí.

Z výše uvedeného mj. plyne, že proces vyhlašování a posuzování kritérií nelze zcela automatizovat. Posuzování výhledu je úkolem odborníků, kteří vychází z dostupných dat, modelů a také svých zkušeností.

Vyhlášení

Pokud jsou splněna kritéria překročení prahové hodnoty a zároveň se v následujících 24 hodinách nepředpokládá pokles koncentrací pod tyto hodnoty, je vyhlášena smogová situace nebo regulace v důsledku zvýšených koncentrací částic PM10.

Informace jsou zveřejněny například na webových stránkách ČHMÚ, v mobilní aplikaci ČHMÚ, kde si může uživatel nastavit i zasílání notifikací, informace přebírají média a samosprávy, které mohou tuto informaci dále předávat.

Odvolání

Situace je odvolána, pokud na žádné reprezentativní stanici v dané oblasti nebyla prahová hodnota překročena v posledních 12 h a překročení se neočekává ani v následujících 24 h. Pokud jsou podmínky velmi příznivé, lze 12 h interval zkrátit na 3 h. Informace o odvolání je opět šířena různými komunikačními kanály.Smogové situace a regulace z důvodu vysokých koncentrací částic PM10 jsou dnes v ČR vyhlašovány víceméně pouze v době topné sezóny. Nejčastější příčinou je kombinace faktorů, jako jsou zhoršené rozptylové podmínky (např. nízká rychlost větru, výskyt přízemní teplotní inverze) nebo velmi nízké teploty (vyšší emise z vytápění).