infoviz.cz

Emise ze zemědělství

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší, zemědělství
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
30. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 887×    21×  Transkript infografiky

Zemědělská činnost patří mezi významné zdroje znečišťování ovzduší, ale také zdroje některých skleníkových plynů. Například v případě amoniaku (NH3) se jedná o celosvětově nejvýznamnější zdroj. Významné jsou ale také emise částic PM10 nebo například metanu (CH4).

V evropském kontextu je zemědělství zodpovědné za více než 90 % emisí amoniaku a téměř 20 % nemetanových těkavých organických látek (např. benzen nebo etanol).

Neudržitelné zemědělské postupy vedou nejenom ke znečištění ovzduší, ale také vody nebo půdy.

Emise ze zemědělství obecně patří k relativně obtížně kvantifikovatelným.

Nesilniční vozidla a ostatní stroje

V zemědělství se používá celá řada různých zemědělských strojů poháněných spalovacími motory, jako například traktory, kombajny, ale i různé další menší nebo větší stroje. Tyto stroje emitují do ovzduší různé znečišťující látky. Podíl této kategorie zdrojů na celkových emisích konkrétní látky v České republice v roce 2020 je například 2,7 % u částic PM10, 3,3 % u částic PM2,5, 8 % u oxidů dusíku, 2,8 % u oxidu uhelnatého nebo 15 % u nemetanových těkavých organických látek (NMVOCs).

Polní práce

Během polních prací, jako je například orba nebo setí, může vznikat relativně velké množství znečištění. Částice emitované polními pracemi do ovzduší vznikají mechanicky a jsou tedy spíše nepravidelného tvaru a větší velikosti. Obzvláště výrazný je tedy podíl této kategorie zdrojů u frakce částic PM10, která zahrnuje i větší částice o průměru do 10 mikrometrů. V celkovém součtu byl podíl polních prací na celkových emisí částic PM10 v roce 2020 v České republice 9,6 %.

Nakládání s hnojivy

Používání různých typů hnojiv emituje do ovzduší různé znečišťující látky. Například používání anorganických dusíkatých hnojiv je zodpovědné za téměř 8 % celkových emisí oxidů dusíku v České republice. Nakládání s hnojivy je významným zdrojem například nemetanových těkavých organických látek. Používání hnojiv je také velmi významným zdrojem amoniaku. Samotné emise pak záleží na řadě faktorů včetně použitého hnojiva, půdních vlastnostech, ale také meteorologických podmínkách.

Další zdroje v zemědělství

Dalšími příklady zdrojů znečišťování ovzduší, popř. emisí skleníkových plynů je například chov hospodářských zvířat nebo enterická fermentace (proces trávení u přežvýkavců, které do atmosféry vypouští velmi významný podíl emisí metanu).