infoviz.cz

Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
legislativa
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
5. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 271×    7×  Transkript infografiky

V případě, že je v určité oblasti překročen imisní limit, musí být ministerstvem životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s příslušným krajským nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení, zpracován tzv. program zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Tento program následně schvaluje MŽP a vyhlašuje ho ve Věstníku MŽP.

Obce a kraj následně provádí opatření, která jim daný PZKO ukládá v rámci svých možností tak, aby byl imisní limit splněn co nejdříve. Pro tyto účely musí obec nebo kraj do 12 měsíců sestavit časový harmonogram a k tomuto harmonogramu umožnit dálkový přístup.

MŽP ve spolupráci s příslušným krajským nebo obecním úřadem PZKO aktualizuje v případě potřeby, nejméně však jednou za 4 roky.

Co obsahuje PZKO?

Základní informace

 • vymezení zóny, popis regionu, údaje o podnebí, terénu, hustota zástavby, umístění měst atd.
 • popis způsobu posuzování úrovně znečištění, mapa umístění bodů se stacionárním měřením v dané oblasti
 • informace o charakteru cílů, které v dané lokalitě vyžadují ochranu
 • odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km2) a odhad počtu lidí vystavených nadlimitním koncentracím
 • přehled odpovědných orgánů, jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění PZKO

Analýza situace

 • popis míry znečištění:
  • v minulých letech
  • aktuální
  • odhad budoucího vývoje
 • celkové množství emisí v dané oblasti (v t/rok)
 • seznam významných zdrojů znečišťování ovzduší včetně jejich zeměpisné polohy
 • informace (odhad) o znečištění, které se do oblasti dostává z větší dálky (tzv. dálkový transport)

Opatření ke zlepšení kvality ovzduší

 • opatření na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni, která již byla přijata před vypracováním PZKO a mají vztah k dané oblasti, včetně hodnocení účinnosti těchto opatření
 • rámcový časový harmonogram provádění nově navrhovaných opatření
 • seznam a popis nově navrhovaných opatření, včetně:
  • emisních stropů – stanovené pro vybranou skupinu stacionárních zdrojů a pro silniční dopravu
  • lhůty pro dosažení navrhovaných emisních stropů
 • identifikace stacionárních zdrojů, které mají významný příspěvek k překročení imisního limitu – u těch posouzení, zda jsou využívány nejnovější dostupné techniky, posouzení možnosti zpřísnění emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu atd.
 • odhad plánovaného přínosu PZKO ke snížení úrovně znečištění vyjádřený prostřednictvím vhodných indikátorů
 • předpokládaná doba potřebná k dosažení imisních limitů

Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací