infoviz.cz

Nikl (Ni)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
těžký kov
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 6. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020. Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ 2021. ISBN 978-80-7653-024-9.
Související infografiky
 377×    14×  Transkript infografiky

Co to je?

Nikl je chemický prvek se značkou Ni a 28 protony v jádře. Jedná se o stříbrobílý lesklý kov, který je relativně odolný proti vlivům atmosféry.

V přírodě se vyskytuje jako ryzí kov a v rudách. Známo je téměř 200 nerostů, které nikl obsahují.

Nikl má řadu využití, například se používá k potažení méně odolných kovů (nejčastěji železa), které se tak stávají stabilnější v prostředí a nikl funguje jako antikorozní ochrana.

Dalším velmi významným využitím niklu je jeho použití do elektrických článků (baterií), které napájí například mobilní telefony nebo jiná přenosná zařízení a umožňují opakované dobití.

Co je zdrojem emisí?

V ovzduší může být nikl navázán na částice a spolu s nimi se dostat do lidského těla vdechnutím.

Nejvýznamnějším zdrojem emisí niklu jsou v České republice spalovací procesy, z dílčích kategorií má nejvyšší podíl (více než třetinový) sektor Veřejná energetika a výroba tepla. Dalším významným sektorem jsou Spalovací procesy v průmyslu a stavebnictví (chemický průmysl) a více než 10% podíl na celkových emisích niklu v České republice má i sektor Domácností (lokální vytápění, ohřev vody a vaření). Tří výše uvedené sektory se na celkových emisích niklu podílí z více než dvou třetin.

Imisní limity

Imisní limit pro ochranu zdraví

  • průměrná roční koncentrace
    20 ng.m-3

Jaké jsou koncentrace v České republice?

Koncentrace niklu byly v roce 2020 na všech 62 stanicích s dostupnými daty podlimitní. Nejvyšší hodnoty jsou dlouhodobě pozorovány na Ostravsku. Nejvyšší hodnota roční průměrné koncentrace niklu v roce 2020 byla pozorována na stanici Ostrava-Hošťálkovice, a to 4,5 ng.m-3.

Pouze na 5 stanicích z 62 byla v roce 2020 průměrná roční koncentrace niklu vyšší než 2,0 ng.m-3, ve všech případech se jednalo o stanice v okrese Ostrava-město nebo Karviná. Na zbytku stanic byla roční průměrná koncentrace Ni <2,0 ng.m-3, tedy méně než desetina příslušného imisního limitu pro ochranu zdraví.

Dlouhodobý vývoj koncentrací a emisí v České republice

Koncentrace niklu jsou v České republice dlouhodobě na velmi nízkých hodnotách a v posledních letech tak není pozorován žádný významný trend snižujících se nebo zvyšujících se koncentrací, v dlouhodobějším pohledu je patrný mírný pokles. Pokud se podíváme na data z roku 2010, nejvyšší průměrná roční koncentrace niklu byla pozorována na stanici Příbram I. – nemocnice, a to 14,1 ng.m-3. O rok později, v roce 2011 byl dokonce na této stanici překročen imisní limit (29,1 ng.m-3), avšak jednalo se o výjimku, druhá nejvyšší roční průměrná koncentrace byla v témže roce pouze 6,4 ng.m-3 (Most ZÚ). Tyto velmi vysoké koncentrace Ni v Příbrami byly pravděpodobně dány lokálním ovlivněním v podobě bouracích prací nedaleko od měřicího bodu – potvrzuje to i fakt, že už o rok později v roce 2012 byla roční průměrná hodnota koncentrace Ni na tomto místě jen 2,6 ng.m-3.

Vliv na zdraví

Dle hodnocení zdravotních rizik Státním zdravotním ústavem vyvolává vdechování různých typů sloučenin niklu podráždění a poškození dýchacích cest, různé imunologické odezvy včetně zvýšení počtu alveolárních makrofágů a imunosupresi. Zároveň mají některé sloučeniny obsahující nikl karcinogenní potenciál, zejména pak sulfid niklitý a sulfid nikelnatý.

Vyskytnout se může také nežádoucí kožní reakce, astma nebo podráždění sliznic. Při vystavení velmi vysokým koncentracím Ni může vzniknout rakovina dýchacího traktu. Sloučeniny niklu jsou klasifikovány jako prokazatelný karcinogen.