infoviz.cz

Stanice imisního monitoringu

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
stanice
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
7. 5. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 669×    23×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Stanice imisního monitoringu - typy stanic
2023-10-24

Část 2: Stanice imisního monitoringu - typy zón
2023-10-24

Část 3: Automatické a manuální stanice a měřicí vůz
2023-10-24

Část 4: Klasifikace stanic
2023-10-24

  Transkript infografiky

Stanice imisního monitoringu jsou místa, kde jsou měřeny imise, tedy úroveň vnějšího znečištění ovzduší. Tyto stanice se mohou lišit jak svým vzhledem a způsobem měření a jsou také klasifikovány do různých kategorií podle různých kritérií.

Typy stanic

 • Dopravní (T) - Stanice v dopravně zatížené lokalitě, kde většinu znečištění tvoří emise ze silniční dopravy.
 • Pozaďová (B) - Stanice umístěná v lokalitě, kde není konkrétní dominantní zdroj, a naměřené hodnoty reprezentují úroveň znečištění v širším okolí.
 • Průmyslová (I) - Stanice v průmyslové lokalitě. Průmysl zde má významný vliv na kvalitu ovzduší.
 • Hot spot (T) - Speciální typ dopravní stanice, kdy je místo měření poblíž velmi frekventované dopravní komunikace či křižovatky.

Typy zón

 • Městská (U) - Stanice umístěná v centru či blízko center měst.
 • Předměstská (S) - Stanice umístěné na předměstí a okraji měst
 • Venkovská (R) - Stanice umístěné mimo města, často v odlehlejším území.

Monitoring

 • automatická stanice - Jedná se o klimatizovaný kontejner vybavený analyzátory, počítačem, modemem a dalším vybavením. Stanice posílá data o koncentracích v reálném čase do centrály.
  Příklady sledovaných látek: NO2, NO, SO2, O3, PM10, PM2,5, PM1, CO
 • manuální stanice - Jedná se o vzorkovač, který prosává vzduch přes filtr. V určitých intervalech jsou exponované (navzorkované) filtry odváženy do laboratoře a analyzovány. Hodnoty tedy nejsou k dispozici v reálném čase.
  Příklady sledovaných látek:PM10, PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo[a]pyren), těžké kovy (např. As, Ni, Cd, Pb)
 • měřicí vůz - Existují i další typy, a to například měřicí vůz, což je v podstatě mobilní automatická stanice (korbu dodávky tvoří kontejner s veškerým vybavením). Měřicí vůz se používá zejména pro různé dočasné měřicí kampaně.

Každá stanice zahrnutá v Státní síti imisního monitoringu (SSIM) má přiřazen jak typ stanic, tak typ zóny. Kromě toho má každá stanice uvedenou i tzv. charakteristiku zóny, která blíže specifikuje charakter okolí (obytná (R), obchodní (C), zemědělská (A), přírodní (N), průmyslová (I), popř. jejich kombinace). Pozaďové venkovské stanice pak jsou klasifikovány ještě podrobněji, a to např. stanice regionální (REG), která má v daném území největší reprezentativnost a reprezentuje tedy pozaďové koncentrace v daném regionu či příměstská, která leží přibližně 3-10 km od města.

Zkratky jednotlivých kategorií vychází z anglických ekvivalentů (Traffic, Background, Industrial atd.).

Klasifikace stanic se používá například při hodnocení, kdy se stanice shodného typu mohou zprůměrovat a vzájemně srovnávat.

Souhrnně se pak klasifikace jednotlivých stanic uvádí pomocí zkratek oddělených lomítky. Například B/R/N je stanice pozaďová venkovská v přírodní zóně, či T/U/RC reprezentuje stanici dopravní městskou v zóně obytné (rezidenční) a obchodní.

Reprezentativnost stanice označuje, jak daleké okolí stanice dané hodnoty přibližně reprezentují. Hodnota tedy udává poloměr kruhu, jehož střed tvoří umístění dané stanice a ve kterém lze očekávat přibližně podobnou míru znečištění (±20 %). Nejnižší reprezentativnost mají stanice dopravní, a to podél komunikace v její těsné blízkosti). Městské pozaďové stanice mají reprezentativnost přibližně 100 m až 1 km, příměstské pozaďové 1 až 5 km, regionální pozaďové 25 až 150 km.