infoviz.cz

Povodně – základní informace

Kategorie
voda, vzdělávací
Klíčová slova
povodně, SPA
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
24. 4. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
HZS ČR, MV ČR, ČHMÚ
 233×    34×  Transkript infografiky

Co to je?

Jako povodeň označujeme přechodné výrazné zvýšení hladiny tekoucích či stojatých povrchových vod. Povodeň vzniká ve chvíli, kdy už kapacita koryta vodního toku nezvládá udržet vodu v korytě a voda z něj vytéká ven. Voda zaplavuje území mimo koryto a může způsobovat škody v zastavěných územích. Častým případem je rovněž povodeň způsobená vzdutím hladiny či naplněním kapacity vodní nádrže. Riziko, které povodně představují pro zastavěná území a jejich infrastrukturu, je řadí k nejnebezpečnějším přírodním jevům na území České republiky.

Co je způsobuje?

Možných příčin vzniku povodní je více. Níže jsou uvedeny ty nejčastější.

  • silný déšť - Pokud v relativně krátkém časovém intervalu spadne vysoké množství srážek, dojde k nasycení půdy vodou a ta se dále nevsakuje a teče krajinou. V případě již nasycené půdy stačí i menší množství srážek a mohou se zvyšovat hladiny řek.
  • tání sněhu - Tento typ povodně je typický pro zimní a jarní období. Při rychlém oteplení v době sněhové pokrývky se může táním naráz uvolnit velké množství vody. Obzvláště nebezpečné jsou situace, kdy je navíc půda promrzlá, oteplení velmi výrazné a obleva doprovázená dalšími dešťovými srážkami.
  • ledová bariéra - Při rychlém oteplení po silných mrazech, kdy je na hladině řek ledová vrstva, může dojít k situaci, kdy se průtok řeky zvýší rychleji, než jak rychle dokáže led odtát. Ledová vrstva se rozruší a větší či menší kry jsou unášeny tokem. V zúžených místech koryta nebo například nad mosty mohou tyto kry uvíznout a omezit tak výrazně kapacitu průtoku koryta. V případě většího množství ledové tříště, kdy kapacita koryta již nestíhá odvádět ji dále po toku dochází k vytlačování a akumulaci ledových ker v prostoru podél koryta.

Stupně povodňové aktivity (SPA)

Stupně povodňové aktivity jsou číselná vyjádření aktuální míry ohrožení povodněmi. Vyhlašují se vždy pro konkrétní lokalitu a určitou časovou periodu. Jsou vázány na různé limitní hodnoty, ať už co se týče průtoků v korytech, tak například srážkovém úhrnu, množství vody v nádržích atd.

I. SPA – první stupeň – stav bdělosti

Stav, kdy je vyžadována zvýšená pozornost vzhledem k možnému výskytu povodní. Tento stupeň nastává například při dosažení určité limitní hodnoty, náhlém tání, předpovědi intenzivních srážek nebo bouřek, možnosti výskytu ledových bariér atd.

Voda je v tomto případě stále v korytě. Průtok už může být nadprůměrný.

II. SPA – druhý stupeň – stav pohotovosti

V tomto případě se již vyskytuje povodeň (voda teče mimo koryto), avšak nedochází k výrazným škodám. Zaplavováno je zejména okolí koryta (vegetace, louky, pole, lesy apod.).

Aktivovány jsou povodňové orgány a jsou podnikány aktivity na základě povodňového plánu, směřující k co největšímu zamezení případných škod.

III. SPA – třetí stupeň – stav ohrožení

Tento SPA představuje bezprostřední ohrožení, zaplavována jsou obydlená území a vznikají škody na majetku a může být ohroženo zdraví či životy osob. Bývá vyhlašován při dosažení kritických hodnot sledovaných parametrů. Podle povodňových plánů jsou prováděny zabezpečovací práce a v případě potřeby práce záchranné, příp. evakuace.